Kurs przeznaczony jest dla Uczniów pierwszych klas, którzy zdają sobie sprawę z ilości pracy czekającej Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Pytania maturalne obejmują wiadomości z całej podstawy programowej gimnazjum - liceum. Z tego powodu celem Kursu dla Pierwszoklasistów jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości
z gimnazjum oraz gruntowne zrealizowanie  wszystkich zagadnień z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.Obowiązujący w pierwszej klasie poziom podstawowy często realizowany jest przez szkoły zbyt szybko. Uczniowie uczą się na pamięć, często bez zrozumienia, a taka wiedza jest nietrwała. Zaplanowana na Kursie dla Pierwszoklasistów powtórka z gimnazjum oraz gruntowne, jasne wytłumaczenie zagadnień z zakresu podstawowego zaprocentuje jako dobra podstawa w kolejnych latach nauki a także bezpośrednio wpłynie na wynik maturalny.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 60 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka dla Pierwszoklasistów

 • Spotkanie 1
  Liczby rzeczywiste.
  Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.
 • Spotkanie 2
  Pierwiastki kwadratowe i pierwiastki sześcienne i działania na nich.
  Pierwiastki stopnia n i działania na nich.
 • Spotkanie 3
  Potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym.
  Działania na potęgach.
 • Spotkanie 4
  Obliczenia procentowe.
  Obliczanie podatków,zysku z lokat.
 • Spotkanie 5
  Działania na wyrażeniach algebraicznych.
  Wzory skróconego mnożenia.
 • Spotkanie 6
  Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
  Równania i nierówności liniowe z parametrem.
 • Spotkanie 7
  Wartość bezwzględna.
  Własności wartości bezwzględnej.
 • Spotkanie 8
  Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 • Spotkanie 9
  Pojęcie logarytmu.
  Logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi.
  Działania na logarytmach.
 • Spotkanie 10
  Podobieństwo figur.
  Własności figur podobnych.
  Twierdzenie Talesa.
 • Spotkanie 11
  Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej.
  Równanie prostej.
  Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa punkty.
  Symetralna odcinka.
 • Spotkanie 12
  Funkcja i jej własności.
  Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu.
 • Spotkanie 13
  Funkcja liniowa.
  Zastosowanie funkcji liniowej.
 • Spotkanie 14
  Układy równań liniowych.
  Układy nierówności liniowych.
 • Spotkanie 15
  Równania kwadratowe.
  Rozwiązywanie zadań prowadzących do rozwiązywania równań kwadratowych.
 •  Spotkanie 16
  Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.
  Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
 • Spotkanie 17
  Funkcje trygonometryczne kątów o miarach od 00 do 1800.
  Przykłady zastosowań funkcji trygonometrycznych.
 • Spotkanie 18
  Elementy statystyki opisowej.
  Mediana zestawu danych statystycznych.
  Średnia arytmetyczna i średnia ważona danych statystycznych.
  Odchylenie standardowe.
 • Spotkanie 19
  Przykłady dowodów w matematyce.
  Dowody w algebrze.
 • Spotkanie 20
  Przykłady dowodów w matematyce.
  Dowody w geometrii.
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.