Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka Standardowy

 • Spotkanie 1
  Logika
  Zbiory
  Liczby rzeczywiste
  Wartość bezwzględna
 • Spotkanie 2
  Definicja i ogólne własności funkcji
  Własności funkcji
  Przekształcanie wykresów funkcji SOX, SOY, S00 i translacja
 • Spotkanie 3
  Wykres i własności funkcji liniowej
  Przekształcanie wykresów funkcji
  Równania liniowe
  Równania liniowe z parametrem
  Równania liniowe z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 4
  Układy równań liniowych
  Układy równań liniowych z wartością bezwzględną
  Układy równań liniowych z parametrem
 • Spotkanie 5
  Trzy postacie funkcji kwadratowej
  Równania i nierówności kwadratowe
  Równania i nierówności kwadratowe z parametrem
 • Spotkanie 6
  Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną
  Układy równań i nierówności kwadratowych
  Wzory Viete’a
 • Spotkanie 7
  Pojęcie wielomianu
  Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wielomianów
  Twierdzenie Bezout
  Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu
  Rozkład wielomianu na czynniki
 • Spotkanie 8
  Równania i nierówności wielomianowe
 • Spotkanie 9
  Funkcja wymierna
  Równania i nierówności wymierne
 • Spotkanie 10
  Równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 11
  Definicja i ogólne własności ciągów
  Ciąg arytmetyczny
  Ciąg geometryczny
  Procent prosty i złożony
 • Spotkanie 12
  Zastosowanie ciągów do rozwiązywania zadań tekstowych
 • Spotkanie 13
  Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
  Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
  Miara łukowa i stopniowa
  Wzory trygonometryczne
  Wzory redukcyjne
  Tożsamości trygonometryczne
 • Spotkanie 14
  Równania i nierówności trygonometryczne
  Równania i nierówności trygonometryczne z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 15
  Potęga o wykładniku rzeczywistym
  Funkcja wykładnicza
  Pojęcie logarytmu
  Działania na logarytmach
  Funkcja logarytmiczna
 • Spotkanie 16
  Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych
 • Spotkanie 17
  Równanie prostej w postaci kierunkowej i ogólnej
  Odległość dwóch punktów
  Odległość punktu od prostej
  Równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów, wzajemne położenie okręgu i prostej
  Wektory na płaszczyźnie
 • Spotkanie 18
  Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej
 • Spotkanie 19
  Twierdzenie Talesa
  Jednokładność
  Twierdzenie sinusów i cosinusów
  Iloczyn skalarny wektorów
  Twierdzenie o stycznych
 • Spotkanie 20
  Kąt wpisany i środkowy, twierdzenia o kątach w kole
  Okrąg wpisany i opisany na wielokącie
  Trójkąty, czworokąty, wielokąty
  Symetria osiowa i środkowa, przesunięcie równoległe
 • Spotkanie 21
  Prosta i płaszczyzna
  Graniastosłupy
  Ostrosłupy
 • Spotkanie 22
  Bryły obrotowe
  Przekroje płaskie brył
  Wielościany foremne
 • Spotkanie 23
  Kombinatoryka: permutacja, kombinacja, wariacja bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami
  Doświadczenie losowe
  Prawdopodobieństwo
  Metoda drzew
 • Spotkanie 24
  Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń
  Prawdopodobieństwo całkowite
  Schemat Bernoulliego
 • Spotkanie 25
  Elementy statystyki opisowej
  Miary zgodności, miary rozproszenia
Magdalena Pytlik
Matematyka
Bydgoszcz
Arkadiusz Czapiewski
Matematyka
Bydgoszcz
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.