Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość, konfiguracja elektronowa
 • Spotkanie 2
  Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Spotkanie 3
  Orbital atomowy, liczby kwantowe, orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania (30 min)
  Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe
 • Spotkanie 5
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • Spotkanie 6
  Kinetyka chemiczna, procesy równowagowe
 • Spotkanie 7
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy: kinetyka + termochemia (30 min)
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, SEM
 • Spotkanie 9
  Elektrochemia: półogniwa redoks, ogniwa stężeniowe, korozja
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: elektrochemia (30 min)
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków, amfoteryczność
 • Spotkanie 11
  Wodorotlenki, zasady, kwasy, teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność
 • Spotkanie 12
  Elektrolity, dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia
 • Spotkanie 13
  Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 14
  Reakcje w roztworach wodnych - cd. Projektowanie doświadczeń
 • Spotkanie 15
  Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych (30 min)
  Reakcje redoks, zapis, bilansowanie, przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Spotkanie 16
  Test cząstkowy: chemia nieorganiczna (60 min)
  Powtórka z chemii nieorganicznej - arkusze, doświadczenia
 • Spotkanie 17
  Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa, podział związków organicznych, węglowodory
 • Spotkanie 18
  Węglowodory alifatyczne i aromatyczne, chlorowcopochodne węglowodorów
 • Spotkanie 19
  Alkohole i fenole, aldehydy, ketony
 • Spotkanie 20
  Kwasy organiczne, estry, tłuszcze
 • Spotkanie 21
  Test cząstkowy: węglowodory do estrów (30 min)
  Hydroksykwasy, aminy, amidy
 • Spotkanie 22
  Aminokwasy, białka, cukry – budowa, właściwości, reakcje charakterystyczne
 • Spotkanie 23
  Izomeria optyczna
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: chemia organiczna (60 min)
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 25
  Powtórka, projektowanie doświadczeń
Nina Kaczorowska
Chemia
Poznań
Tomasz Sokolnicki
Chemia
Poznań
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz, Poznań
Justyna Ławrynkowicz
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Klaudia Konera
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.