Cennik

Aktualne promocje:

UWAGA - Kursy "SF" to kursy starej formuły - podstawy programowej 2022, pozostałe kursy to nowa formuła 2023.

Kurs Szybka powtórka (PP)
Zapisz się
Kurs Szybka powtórka (PR)
Zapisz się
Kurs Rozszerzony XXL ON-Line
Zapisz się
Kurs Rozszerzony XXL ON-Line SF
Zapisz się
Kurs Standardowy ON-Line
Zapisz się
Kurs Podstawowy ON-Line
Zapisz się
Kurs Podstawowy ON-Line SF
Zapisz się
Kurs Szybka powtórka (8kl)
Zapisz się
Kurs Egzamin Ósmoklasisty ON-Line
Zapisz się
Kurs dla Trzecioklasistów ON-Line
Zapisz się
 
Kurs
Liczba godzin
Płatność jednorazowa *
Płatność ratalna (raty miesięczne) **
Zapisy
Matura 2023
40
80
140
140
80
60
60
380 zł
480 zł
2160 zł 1680 zł
2160 zł 1680 zł
1320 zł 1080 zł
1080 zł 820 zł
1080 zł 820 zł
1 x 380 zł
1 x 480 zł
6 x 360 zł
6 x 360 zł
6 x 220 zł
6 x 180 zł
6 x 180 zł
Egzamin Ósmoklasisty 2023
40
65
380 zł
1080 zł 820 zł
1 x 380 zł
6 x 180 zł
Matura 2024
80
1320 zł 1080 zł
6 x 220 zł

*Cena promocyjna przy płatności jednorazowej.

** Przedmiotem umowy jest kurs jako całość, dlatego płatność ratalna nie jest opłatą za część kursu (np. za miesiąc zajęć).Regulamin uczestnictwa w Kursach maturalnych i Kursach dla Ósmoklasistów

 1. Definicje
  1. Organizator - Centrum Edukacyjno-Marketingowe Dominika Hapka-Żmich, NIP 967-135-89-63
  2. Uczestnik Kursu – osoba wskazana w Umowie z Organizatorem przez Opiekuna jako Uczestnik Kursu, która osobiście w nim uczestniczy.
  3. Opiekun – rodzic lub opiekun prawny uczestnika, strona Umowy zawartej z Organizatorem.
  4. Umowa – umowa o przeprowadzenie Kursu Maturalnego lub Kursu dla Ósmoklasistów, zawarta pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której załącznikiem jest przedmiotowy Regulamin.
  5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 1. Rekrutacja
  1. Wstępna rezerwacja dokonywana jest poprzez rejestrację elektroniczną na stronie www.maturita.pl lub telefonicznie.
  2. Ostateczne zapisy na poszczególne Kursy odbywają się według kolejności podpisywania umów i wniesienia opłaty za kurs. Termin wstępnej rejestracji nie ma znaczenia przy ustalaniu kolejności ostatecznych zapisów.
  3. W przypadku zamknięcia zapisów do danej grupy z uwagi na osiągnięcie maksymalnej liczby Uczestników, wstępna rezerwacja przestaje obowiązywać. Organizator w miarę możliwości zaproponuje Opiekunowi zapis do innej grupy lub przeniesienie Uczestnika na listę rezerwową.
  4. Istnieje możliwość przyłączenia się przez Uczestnika do grupy w trakcie trwania Kursu pod warunkiem, że są w niej wolne miejsca.
 1. Uczestnictwo w Kursach.
  1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przewidzianej Umową liczbie godzin edukacyjnych.
  2. Uczestnik może rozpocząć zajęcia po podpisaniu Umowy i dokonaniu opłaty przez Opiekuna.
  3. Zajęcia odbywają się w terminie od października 2021 do maja 2022. Szczegółowy terminarz zajęć zostanie udostępniony przez Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
  4. W przypadku gdy termin zajęć zostanie ustalony na inne dni tygodnia niż zadeklarowane przez Uczestnika, Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator zwróci Opiekunowi uiszczone opłaty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  5. Organizator gwarantuje dostęp do kursów on-line, wykładów i materiałów dydaktycznych w czasie trwania kursów oraz w okresie dwóch tygodni od daty ostatnich zajęć zrealizowanych w ramach Kursu.
  6. W przypadku zmiany terminu (dnia tygodnia)prowadzenia Kursu, Opiekunowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie.
  7. Organizator może zmienić wykładowcę z ważnych przyczyn, zapewniając ten sam poziom merytoryczny zajęć.
  8. Liczebność grup nie przekracza 18 osób. Grupa może w wyjątkowych przypadkach liczyć więcej osób, ale tylko przejściowo (szczególnie na początkowych zajęciach).
  9. Zmiana grupy przez Uczestnika jest możliwa za zgodą Organizatora i Opiekuna, pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.
  10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Opiekuna (Rezygnacja z udziału Uczestnika w Kursie) musi zostać złożone przez Opiekuna w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.
  11. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika bez ważnych powodów, Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie, ponieść koszt wydatków poczynionych przez Organizatora w celu należytego wykonania Umowy, a ponadto naprawić szkodę poniesioną przez Organizatora. Kwota ta jest równa pełnej cenie kursu zgodnie z Umową.
  12. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Opiekuna z ważnych powodów (takich jak choroba uniemożliwiająca uczestnictwo w kursie) Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie, proporcjonalnie do zrealizowanych godzin kursu. Zrealizowane godziny kursu to godziny zajęć przeprowadzonych na żywo oraz godziny udostępnionych materiałów (wykłady, warsztaty). Organizator przedstawi Opiekunowi stosowne rozliczenie.
   Do ważnych powodów nie należą m.in.: brak czasu (Uczestnik zapisując się na kurs wiedział, że uczestnictwo w kursie wymaga poświęcenia czasu), rezygnacja ze zdawania egzaminu z przedmiotu Kursu, brak podstawowej wiedzy z przedmiotu Kursu (program Kursu jest znany i zgodny z podstawą programową).
  13. Organizator uprawniony jest wypowiedzieć Opiekunowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów (w szczególności rażącego naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych Regulaminem, w przypadku wielokrotnego utrudniania pracy innym Uczestnikom i wykładowcy mimo udzielenia stosownego pouczenia i wezwania do zaprzestania takich działań, braku płatności rat w terminach mimo wezwania do uregulowania zaległości).
  14. Prawo do odstąpienia od umowy – Opiekun, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Kursu liczby Uczestników - 8 osób).
  16. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Uczestnika pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową oraz do zwrotu wniesionych przez Opiekuna opłat w terminie 14 dni. Organizator pomniejszy zwracaną opłatę o koszty zajęć odbytych do dnia wygaśnięcia Umowy.
  17. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z kursów on-line:
   1. komputer z dostępem do sieci internetowej, wyposażony w mikrofon i kamerkę internetową,
   2. zainstalowana przeglądarka internetowa (np.: FF, IE, Ch) z obsługą ciasteczek (cookies), włączona obsługa JavaScript,
   3. aktywny adres poczty elektronicznej,
   4. oprogramowanie wybranej platformy do prowadzenia zajęć on-line (Zoom).
  18. W trakcie uczestnictwa w kursie Uczestnik zobowiązany jest do:
   1. włączenia kamery internetowej i mikrofonu;
   2. sumiennego wykonywania wszystkich zadań domowych, prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia;
   3. regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z Harmonogramem;
   4. przyswojenia we własnym zakresie materiału zajęć, w których nie uczestniczył, a które się odbyły, w szczególności w przypadku przystąpienia do grupy w trakcie trwania Kursu;
   5. wykonywania poleceń wykładowców;
   6. przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów podczas zajęć oraz zakazu uczestniczenia w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu i narkotyków;
   7. wyciszania podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócać przebieg zajęć.
  19. W rażących przypadkach, gdy Uczestnik nagminnie:
   • nie przygotowuje się do zajęć, co nauczyciel może stwierdzić zadając pytania, analizujac oceny z wejściówek,
   • nie reaguje na pytania lub polecenia nauczyciela,
   • nie włącza kamery lub kamera kierowana jest na sufit, lampę itp.,
   prowadzący zajęcia ma prawo usunąć Uczestnika ze spotkania, ponieważ takie zachowania utrudniają prowadzenie zajęć, jest to strata czasu innych, przygotowanych i uczestniczących w zajęciach Uczniów. W takim przypadku usunięty ze spotkania Uczestnik będzie miał dostęp do nagrania z tego spotkania i będzie miał możliwość i obowiązek przeanalizowania zrealizowanych zadań na filmie.
  20. Zajęcia na żywo są nagrywane i nagrania są udostępniane wyłącznie grupie Uczniów CE Maturita.
  21. Uczeń, biorąc udział w zajęciach, wyraża zgodę na nagrywanie zajęć i udostępnianie nagrań grupie Uczniów CE Maturita. 
  22. Wszystkie materiały udostępniane podczas kursu (wykłady, nagrania zajęć Zoom) są własnością CE Maturita i są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania.
 1. Płatności
  1. Opłaty za Kurs można dokonać jednorazowo lub w ratach, zgodnie z treścią Umowy, na konto podane w Umowie.
  2. Płatności za kurs należy dokonać w ciągu pięciu dni roboczych od daty Umowy (całość opłaty dla płatności jednorazowej lub pierwszej raty dla płatności ratalnej).
  3. W przypadku płatności w ratach terminy kolejnych rat zawarte są w Umowie.
  4. Przedmiotem umowy jest Kurs jako całość, dlatego płatność ratalna nie jest opłatą za część Kursu (np. za miesiąc zajęć).
© 2021 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.