Cennik

Kurs Rozszerzony XXL
Zapisz się
Kurs Rozszerzony XXL ON-Line
Zapisz się
Kurs Standardowy
Zapisz się
Kurs Standardowy ON-Line
Zapisz się
Kurs Podstawowy
Zapisz się
Kurs Podstawowy ON-Line
Zapisz się
Kurs dla Drugoklasistów
Zapisz się
Kurs dla Drugoklasistów ON-Line
Zapisz się
Kurs Egzamin Ósmoklasisty
Zapisz się
Kurs Egzamin Ósmoklasisty ON-Line
Zapisz się
 
Kurs
Ilość godzin
Płatność jednorazowa
Płatność ratalna (raty miesięczne)
Zapisy
Matura 2021
Rozszerzony XXL
Rozszerzony XXL ON-Line
Standardowy
Standardowy ON-Line
Podstawowy
Podstawowy ON-Line
132
132
75
80
60
60
1480 zł 1380 zł
1480 zł 1180 zł
960 zł 860 zł
960 zł 760 zł
780 zł 680 zł
780 zł 580 zł
7 x 240 zł
7 x 240 zł
7 x 150 zł
7 x 150 zł
7 x 120 zł
7 x 120 zł
Matura 2022
dla Drugoklasistów
dla Drugoklasistów ON-Line
75
80
960 zł 860 zł
860 zł 760 zł
7 x 150 zł
7 x 150 zł
Egzamin Ósmoklasisty 2021
Egzamin Ósmoklasisty
Egzamin Ósmoklasisty ON-Line
65
65
780 zł 680 zł
780 zł 580 zł
7 x 120 zł
7 x 120 zł

Uwaga! Płatność ratalna dla kursów II naboru (od stycznia):

 • Kurs XXL: 3 raty po 500 zł
 • Kurs Podstawowy: 3 raty po 240 zł
 • Kurs dla Ósmoklasistów: 3 raty po 240 zł


Regulamin uczestnictwa w Kursach maturalnych

1. Definicje

 1. Organizator - Centrum Edukacyjne MATURITA s.c. Dominika Hapka-Żmich, Michał Żmich, NIP 967-135-89-63,
 2. Uczestnik Kursu – osoba wskazana w Umowie z Organizatorem przez Opiekuna jako Uczestnik Kursu, która osobiście w nim uczestniczy
 3. Opiekun – rodzic lub opiekun prawny uczestnika, strona Umowy zawartej z Organizatorem
 4. Umowa – umowa o przeprowadzenie Kursu Maturalnego zawarta pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której załącznikiem jest przedmiotowy Regulamin
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Rekrutacja
 1. Wstępna rezerwacja dokonywana jest poprzez rejestrację elektroniczną na stronie www.maturita.pl, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze Organizatora.
 2. Ostateczne zapisy na poszczególne Kursy odbywają się według kolejności podpisywania umów wraz z wpłatą zaliczki. Termin wstępnej rejestracji nie ma znaczenia przy ustalaniu kolejności ostatecznych zapisów.
 3. W przypadku zamknięcia zapisów do danej grupy z uwagi na osiągnięcie maksymalnej ilości Uczestników, wstępna rezerwacja przestaje obowiązywać. Organizator w zależności od możliwości zaproponuje Opiekunowi zapis do innej grupy lub przeniesienie Uczestnika na listę rezerwową.
 4. Istnieje możliwość przyłączenia się przez Uczestnika do grupy w trakcie trwania Kursu, pod warunkiem, że są w niej wolne miejsca. W takim przypadku, Opiekun wnosi opłatę za Kurs obniżoną o koszt zajęć, które się już odbyły przed podpisaniem Umowy lub opłatę uzgodnioną z Organizatorem, określoną w Umowie.

3. Uczestnictwo w Kursach

 1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przewidzianej Umową liczbie godzin edukacyjnych.
 2. Uczestnik może rozpocząć zajęcia po podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty przez Opiekuna.
 3. Zajęcia odbywają się w miejscach określonym w Umowie.
 4. Zajęcia odbywają się w terminie od październik 2018 do kwiecień 2019. Szczegółowy terminarz zajęć zostanie udostępniony przez Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
  W przypadku gdy termin zajęć zostanie ustalony na inne dni tygodnia niż zadeklarowane przez Uczestnika, Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator zwróci Opiekunowi uiszczone opłaty w terminie 14 dni od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku niezależnej od Organizatora zmiany miejsc lub terminu prowadzenia Kursu, Opiekunowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie.
 6. Organizator może zmienić wykładowcę z ważnych przyczyn (w szczególności zastrzeżeń merytorycznych do jego pracy lub na wniosek Uczestników grupy, a także z uwagi na stan zdrowia wykładowcy) zapewniając ten sam poziom merytoryczny zajęć.
 7. Liczebność grup nie przekracza 18 osób. Grupa może w wyjątkowych wypadkach przejściowo liczyć więcej osób, pod warunkiem, że wszyscy Uczestnicy wyrażą na to zgodę. Zajęcia w ramach Seminarium Maturalnych odbywają się w grupach wykładowych bez ograniczenia liczby uczestników.
 8. Zmiana grupy przez Uczestnika jest możliwa za zgodą Organizatora i Opiekuna, pod warunkiem, że są wolne miejsca w nowej grupie.
 9. W przypadku opuszczenia zajęć Uczestnik może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.
 10. Oświadczenie o wypowiedzenie umowy przez Opiekuna (Rezygnacja z udziału Uczestnika w Kursie) musi zostać złożone przez Opiekuna w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.
 11. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika bez ważnych powodów, Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie, ponieść koszt wydatków poczynionych przez Organizatora w celu należytego wykonania Umowy, a ponadto naprawić szkodę poniesioną przez Organizatora.
 12. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Opiekuna z ważnych powodów (w szczególności choroby, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika itp.) Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie. Organizator przedstawi Opiekunowi stosowne rozliczenie.
 13. Organizator uprawniony jest wypowiedzieć Opiekunowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów (w szczególności rażącego naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych Regulaminem, w przypadku wielokrotnego utrudniania pracy innym Uczestnikom i wykładowcy mimo udzielenia stosownego pouczenia i wezwania do zaprzestania takich działań, braku płatności rat w terminach mimo wezwania do uregulowania zaległości).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia kursu liczby Uczestnik - 8 osób).
 15. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Uczestnika pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową oraz do zwrotu wniesionych przez Opiekuna opłat w terminie 14 dni. Organizator pomniejszy zwracaną opłatę o koszty zajęć odbytych do dnia wygaśnięcia umowy.
 16. W trakcie uczestnictwa w kursie Uczestnik zobowiązany jest do:
 • sumiennego wykonywania wszystkich zadań domowych, prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia;
 • regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z Harmonogramem;
 • przestrzegania przepisów porządkowych i zasad BHP obowiązujących w budynkach, w których odbywają się zajęcia;
 • dbałości o mienie znajdujące się w lokalach i pomieszczeniach, w których odbywa się Kurs
 • przyswojenia we własnym zakresie materiału zajęć, w których nie uczestniczył, a które się odbyły, w szczególności w przypadku przystąpienia do grupy w trakcie trwania Kursu;
 • wykonywania poleceń wykładowców;
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i narkotyków, a także zakazu uczestniczenia w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu i narkotyków;
 • wyciszania podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócać przebieg zajęć.

4. Płatności

 1. Przy podpisaniu umowy Opiekun zobowiązany jest do wpłaty zaliczki stanowiącej pierwszą ratę opłaty za Kurs.
 2. Opłaty za Kurs można dokonać jednorazowo lub w ratach, zgodnie z treścią Umowy.
 3. W przypadku płatności w ratach, terminy płatności zawarte są w Umowie.
 4. Płatności można dokonywać na konto podane przez Organizatora lub gotówką w biurze Organizatora.


© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.