19
08
2022-08-19
2022

Kredyt na studia medyczne – uzyskanie, spłata, anulowanie

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne.

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, który jest wsparciem dla studentów płatnych studiów na kierunkach lekarskich, prowadzonych w języku polskim.

Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami.

Wsparcie z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
 • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne,
 • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Z kredytu na studia medyczne można skorzystać tylko raz.

Aktualnie preferencyjnego kredytu pod nazwą „Kredyt na studia medyczne” udziela Bank Pekao S.A. Kredyt na studia medyczne, to zupełnie inny produkt bankowy niż kredyt studencki, o którym pisaliśmy TUTAJ. Posiadanie kredytu studenckiego nie wyklucza możliwości otrzymania kredytu na studia medyczne.

Na jakie cele można przeznaczyć kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne jest kredytem celowym i przeznaczony jest na czesne, określone w zaświadczeniu danej uczelni. Kredyt wypłacany jest w transzach na rachunek bankowy uczelni wskazany w tymże zaświadczeniu.

Kto może ubiegać się o kredyt na studia medyczne?

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy pobierają naukę w języku polskim:

 • studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych,
 • studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

Ważne! Z kredytu możesz skorzystać jeśli masz polskie lub obce obywatelstwo, już studiujesz lub chcesz rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

Kiedy można ubiegać się o kredyt na studia medyczne?
Kiedy złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

 • Studenci, którzy złożą wniosek o kredyt do 30 września 2022 r., mogą otrzymać kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne obejmujące rok akademicki 2021/2022.
 • Od roku akademickiego 2022/2023 wnioski o kredyt będą przyjmowane w terminie do 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów.

Na jaki okres można uzyskać kredyt na studia medyczne?

 • Kredyt może zostać udzielony na okres 6 lat.
 • Wnioskując o kredyt - nie ma znaczenia, na którym roku studiów jesteś.
 • Semestr ani rok studiów nie mają wpływu na możliwość uzyskania kredytu na studia medyczne. Kredyt na studia medyczne jest udzielany na okres studiów, tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Jeśli o kredyt występuje student np. trzeciego lub kolejnych lat studiów, kredytowanie obejmie tylko okres pozostały do ukończenia studiów.

Jaka jest wysokość kredytu na studia medyczne?

 • Maksymalną kwotę kredytu na jeden semestr nauki ogłasza co roku minister właściwy do spraw zdrowia. W roku akademickim 2021/2022 wynosi ona 18.000 zł, w roku akademickim 2022/2023, tj. od 1 października 2022r. wynosi 20.000 zł.
 • Kredyt wypłacany jest w transzach (2 razy w roku) na rachunek bankowy uczelni wskazany w zaświadczeniu.
 • Wypłata kolejnych transz kredytu na studia medyczne jest uzależniona od tego, czy kredytobiorca przedstawi dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze, i jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego dokumentu przez bank.
 • Maksymalna kwota kredytu na studia medyczne wynosi 240.000 zł.

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Moim zdaniem warto. Warunki, na których go dostaniesz są dużo korzystniejsze niż te, jakie oferują banki przy kredytach gotówkowych.

Oprocentowanie jest dotowane przez państwo, dzięki czemu spłacamy tylko tyle, ile pożyczyliśmy, plus odsetki, naliczane dopiero gdy miną 2 lata od ukończenia studiów.

Oprocentowanie kredytu studenckiego (4,93%) jest dużo korzystniejsze niż kredytu gotówkowego (12,99%).

Nie ma tu prowizji, wynoszącej dla kredytów gotówkowych zazwyczaj 6-19%.

Kredyt na studia medyczne daje możliwość przesunięcia spłaty w czasie, co pozwala na znalezienie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Kredyt na studia medyczne to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują środków opłacenie czesnego w wybranej przez siebie uczelni.

Ważne! Otrzymanie kredytu na studia medycznie nie zależy od dochodów, nie jest wymagane zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia osób trzecich, jak to ma miejsce w kredycie studenckim.

Jak złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Student, który będzie ubiegał się o kredyt na studia medyczne, powinien złożyć wniosek w jednym z banków, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych (na chwilę obecną, czyli sierpień 2022 roku, jedynie PEKAO SA udziela finansowania).

Wraz z wnioskiem kredytowym przedkładasz w banku:

 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że studiujesz na płatnym kierunku lekarskim.

Umowa o kredyt na studia medyczne powinna zostać zawarta w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w banku kredytującym, ale nie później niż 60 dni od rozpoczęcia danego semestru. Wypłata pierwszej transzy następuje do 7 dni od zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne.

Spłata kredytu na studia medyczne – rozpoczęcie spłaty kredytu po 12 latach od ukończenia studiów.

Liczba rat spłaty kredytu wynosi 144 miesiące.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu (czyli w okresie studiów i 12 lat po ich ukończeniu) koszt odsetek pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego.

Student płaci jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zacznie spłacać kredyt.

Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień 02.08.2022 r. wynosi 9,86 % w skali roku, przy czym dla kredytobiorcy wynosi połowę, tj. 4,93% w skali roku.

Czy kredyt na studia medyczne można spłacić wcześniej?

Kredytobiorca ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość także obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie kredytu na studia medyczne

Największą zaletą kredytu dla studentów kierunków medycznych jest to, że może on zostać w całości umorzony.

W jakiej sytuacji banku umorzy Ci 100% kredytu?

Umorzenie 100 proc. kwoty kredytu na studia medyczne nastąpi:

 • po przepracowaniu w publicznej służbie zdrowia na terytorium Polski 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów (okres ten skraca się, jeśli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów) i uzyskaniu tytułu specjalisty (w dziedzinie uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego). Priorytetowymi dziedzinami medycyny są: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca;
 • w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę;
 • w przypadku śmierci kredytobiorcy;
 • w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy.

Częściowe umorzenie kredytu na studia medyczne nastąpi:

 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy
 • w sytuacji gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalistyczne, ale nie ukończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych, w okresie określonym w ustawie (uprawniającym go do uzyskania całkowitego umorzenia).

Co istotne, jak wskazuje wydane przez ministra zdrowia rozporządzenie, kredyt na studia medyczne umarzany jest tylko na wniosek klienta.

Ile lat będziesz musiał odpracować po ukończeniu studiów lekarskich, żeby skorzystać z umorzenia kredytu?

Pamiętaj, że „odpracowanie” to nie praca za darmo, trzeba po prostu przepracować określony czas w publicznej służbie zdrowia na terytorium Polski.

To, ile lat trzeba wykonywać zawód lekarza, aby skorzystać z umorzenia kredytu, zależy od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne:

 • 12 semestrów - odpracowanie wynosi 10 lat w okresie kolejnych 12 lat,
 • 9 -11 semestrów - 9 lat w okresie 11 lat,
 • 7-8 semestrów - 8 lat w okresie 10 lat,
 • 5-6 semestrów - 7 lat w okresie 9 lat,
 • 3-4 semestry - 6 lat w okresie 8 lat,
 • 1-2 semestry - 5 lat w okresie 7 lat,

- przy czym dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia specjalizacyjnego:

 • 2. rok szkolenia - dla 1 - 4 semestrów,
 • 3. rok szkolenia - dla 5 - 6 semestrów,
 • 4. rok szkolenia - dla 7 - 11 semestrów.

Przykład:

Jeżeli kredytobiorca pracował jako lekarz 5 lat w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów oraz ukończył 2. rok szkolenia specjalizacyjnego - umorzeniu podlegają 1-2 semestry, które zostały sfinansowane z kredytu na studia medyczne. Jeśli kredytobiorca pracował 7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów oraz ukończył 3. rok szkolenia specjalizacyjnego - umorzenia podlega 5-6 semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne.

Czy mogę wziąć jednocześnie kredyt studencki i kredyt na studia medyczne?
Czy posiadanie kredytu studenckiego wpływa na możliwość otrzymania kredytu na studia medyczne?

Posiadanie kredytu studenckiego nie wyklucza możliwości otrzymania kredytu na studia medyczne.

Co się stanie jeśli student nie ukończy studiów?

Jeśli student nie ukończy studiów medycznych, bank wypowie umowę kredytu. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia, student musi zacząć spłacać kredyt na studia medyczne.

Ile zatem wyniesie rata kredytu studenckiego, kiedy przyjdzie czas na jego spłatę?

Przykład:

Student studiów medycznych otrzymał kredyt w wysokości 240.000 zł.

Okres spłaty kredytu na studia medyczne trwa 12 lat, czyli 144 miesiące. Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem do banku kredytującego o skrócenie czasu spłaty lub zmniejszenie liczby rat, zwiększając tym samym ich wysokość.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Na dzień 02.08.2022 r. wynosi 9,86 % w skali roku.

Obecnie stopa redyskonta weksli wynosi 6,55 % w skali rocznej (w sierpniu 2021 roku wynosiła 0,11 % w skali rocznej).

Aktualnie kredyt na studia medyczne oprocentowany jest w wysokości 4,93% (absolwent spłaca połowę odsetek) i jest najtańszym kredytem bankowym.

Przy założeniu, że przez 144 miesiące nie zmienia się stopa redyskonta weksli (ale wiadomo, że w tym okresie niejednokrotnie ulegnie zmianie i miejmy nadzieję, że osiągnie poziom z sierpnia zeszłego roku) koszt i kwota kredytu wyniosą:

 • Całkowity koszt kredytu wyniesie 71.485,00 zł.
 • Całkowita kwota kredytu do zapłaty, to suma pożyczonego kapitału i odsetek, co daje nam kwotę 311.485,00 zł.


mgr Joanna Kobak
Niezależny ekspert kredytowy
www.abiti.pl


Przygotowanie do matury 2025 - nowy nabór:


Przygotowanie do matury 2026 - nowy nabór:


Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty 2025 - nowy nabór:Odwiedź nasze kanały w mediach społecznościowych
Odwiedź nasz profil na Facebooku   Odwiedź nasz profil na Instagramie   Odwiedź nasz profil na YouTube   Odwiedź nasz profil na TikToku


© 2023 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.